Japan Tour Jan 2015

Toru Nakajima (piano), Yoshio Yamada (bass), Kenta Okamoto (drums) and Tokujiro Hamano (congas)