Mari Koga Quartet  at Jazz at Kitano

Mari Koga Quintet at Jazz at Kitano 9.9.2015 Mari Koga (vo), Chiemi Nakai (p), Vince Cherico (dr)