Mari Koga Japan Tour 2016

Mari Koga Japan Tour Perfect Blue Vol.2 Tokyo B-flat 8.6.2016 Mari Koga (vo), Shiko Ito(P), Yoshio Yamada(b), Kenta Okamoto(Dr) and Takashi Nakazato(Per)