Mari Koga Japan Tour 2016

Mari Koga Japan Tour Perfect Blue Vol.2 Osaka Royal Horse 8.5.2016 Mari Koga (vo), Shiko Ito(P), Yoshio Yamada(b), Kenta Okamoto(Dr) and Takashi Nakazato(Per)