Mari Koga Japan Tour 2016

Mari Koga Japan Tour Perfect Blue Vol.2 Nagoya Jazz in Lovely 8.4.2016 Osaka Royal Horse 8.5.2016 Tokyo B-flat 8.6.2016